zpět na hlavní stranu

VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH STAVEB

společnost technika  -  reference  -  odkazy kontakty

Environmentální politika

          Organizace si stanovuje tuto environmentální politiku, se kterou jsou prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci, je sdělena všem osobám, které pracují pro organizaci nebo v její prospěch a je dostupná pro veřejnost v místě sídla firmy a na internetu:

     1. Trvale zlepšovat svůj environmentální profil.

     2. Provádět svou činnost v souladu se všemi platnými právními předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhláš      ky, atd.) v oblasti ochrany životního prostředí a kontrolovat jejich plnění.

     3.Předcházet, omezovat a snižovat environmentální zátěž ve všech složkách životního prostředí.

     4. Efektivně hospodařit s obnovitelnými i neobnovitelnými přírodními zdroji.

     5. Zavést, udržovat a zlepšovat certifikovaný systém environmentálního managementu (EMS) dle ČSN      EN ISO 14001 : 2005 a provádět opatření nezbytná k naplňování aktuální environmentální politiky.

     6. Prohlubovat povědomí všech zaměstnanců v otázkách ochrany životního prostředí se zřetelem na      jejich konkrétní činnost.

     7. Vyžadovat od dodavatelů, aby respektovali zásady této environmentální politiky a aby se při své č      innosti chovali šetrně k životnímu prostředí.

     8. Dostatečně komunikovat se zainteresovanými stranami na úrovni ochrany životního prostředí.

 

společnost technika  -  reference  -  odkazy kontakty